جت پرینتر دستی

در جت پرینتر متحرک و یا جت پرینترهـای دستـی از نـوار نقاله جهت حـرکت و هـدایت محصولات استفاده نمیشود بلکه مستقیماً از خود جت پرینتر دستی و یا متحرک و با کمک حرکت دست بر روی محصولات چاپ زده می شود.
مــوارد کـاربرد جت پرینتـرهای متحرک معمولا بـرای تـیراژ پایین مـی باشد و یـا به دلایلی اگر نتوان محصولات را روی نوار نقاله گذاشت از جت پرینترهای متحرک استفاده میگردد.
لازم به ذکر است دستگاههای چاپگر متحرک و یا جت پرینترهای متحرک نیز به دو دسته اصلی تقسیم میگردند.
جت پرینتر متحرک (چاپگر متحرک) با تکنولوژی DOD بهره گرفته از هد XAAR
جت پرینتر متحرک (چاپگر متحرک) با تکنولوژی HP